תקנון אתר חברת טבעוני בע"מ

חברת טבעוני מתמחה במוצרים טבעיים: תוספי תזונה ומזון בריאות.
ברוכים הבאים לאתר חברת טבעוני בע"מ ותודתנו לכם מראש – שכן אתר זה הוקם על ידי חברת טבעוני בע"מ בעבורכם ולהנאת השימוש בו ובמוצרי טבעוני על פי הכללים.
בדף זה מפורסם תקנון האתר וכל אורח מתבקש לתת את מלוא תשומת הלב לאמור בתקנון זה כאשר עצם הכניסה לאתר מהווה הסכמה מחודשת לתנאים הנקובים בו לשימוש באתר, ביצוע רכישות וכללי התנהגות, אחריות, הגבלות היתרים וכיו"ב עניינים שיפורטו להלן – כאשר כל שימוש באתר כפוף לזכויות חברת טבעוני בע"מ אשר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלה ו/או את תוכן האתר מזמן לזמן כולו או חלקו ובכל צורה שהיא לפי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת – וכל משתמש או אורח מסכים כאמור בעצם כניסתו לתנאים אלה ומוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין כמו גם על כל תביעה ו/או דרישה בכל עניין הנובע מתקלה כלשהי בהפעלת האתר או השימוש בו.
מובהר כי, כל סמליל, סימן כיתוב תמונה או סמל ולרבות הרכב כל פרט כזה הינם קניינה של חברת טבעוני בע"מ שהיא בעלת זכויות בסימנים אלה ו/או זכויות יוצרים לגביהם ואין להעתיק ו/או לעשות שימוש כלשהו בחומר והנתונים שבאתר זה.

הבהרה כללית:
מובהר כבר בתחילה כי, תוכן האתר והמידע הכלול בו אינם מהווים המלצות לטיפול רפואי ו/או תחליף לייעוץ מקצועי ו/או מתיימרים לספק מידע כזה או אחר ובכלל זה אף לא מידע רפואי, עצה רפואית, חוות דעת רפואית ובכלל – אלא אך ורק לצורך הרחבת הידע האישי של המשתמש או האורח ועל אחריותם, אף אם תוכן הדברים יכול להתפרש ככזה אשר מבטא דעה אישית או ציטוט אסכולה מסויימת.
בכל מקרה ובמיוחד באם מדובר במקרה חרום אין להסתמך על התכנים והעצות שבאתר (על כל ו/או איזה מחלקיו) אלא לפנות ללא דיחוי לרופא או מומחה שכן כל שימוש או הסתמכות על האתר יהיה אך ורק על אחריותם המלאה של המשתמשים והאורחים.
מובהר כי חברת טבעוני בע"מ ו/או כל מי מטעמה הקשור ו/או נוגע לאתר ו/או לפעולתו יהא פטור ולא ישא בשום אחריות חובה ו/או חבות לכל מקרה ו/או כל תוצאה ישירה או עקיפה וכאמור עצם הכניסה לאתר מהווה הסכמה מצד המשתמש או האורח לתנאי זה – שאם לא כן תיאסר עליו הכניסה לאתר.

קניין רוחני וסימני מסחר:
כל תוכן האתר ללא יוצא מן הכלל ולרבות סימני המסחר, המלל, הרכב המלל, המידע וכל נתון אחר שייכים לחברת טבעוני בע"מ האוחזת בכל זכויות הבעלות באתר ובשירותים הניתנים בו. המשתמשים או האורחים אינם רשאים להעתיק, לשכפל, לשנות, להפיץ או לאחסן את תוכנו של האתר (כולו או חלקו) למעט אם מדובר בשימוש לצורך אישי ופרטי ו/או באם ניתנה רשות מפורשת בכתב מאת חברת טבעוני בע"מ.
תנאי מוקדם לכניסה לאתר כאמור הינו הסכמה של המשתמש או האורח שלא לעשות כל פעולה אשר עלולה (במישרין או בעקיפין) לפגוע או לגרוע מזכויות חברת טבעוני בע"מ באתר ובכלל זה בזכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים.
השימוש באתר הינו לצרכים פרטיים ואישיים בלבד ולא לצרכי מסחר סיטונאי.
האורחים ו/או המשתמשים מתחייבים בעצם כניסתם לאתר שלא לפרסם ו/או לשדר ו/או למכור ו/או להעתיק ו/או להפיץ תוכן או מידע הקשור ו/או נוגע לאתר בין בתמורה או לא בתמורה למעט אם ניתנה להם רשות מפורשת מראש ובכתב מאת חברת טבעוני בע"מ.

הגבלת אחריות:
מובהר כי כל תוכן האתר כפי שהוא ו/או כפי שיהיה מפעם לפעם מיועד לשימוש כמו שהוא ואיך שהוא ולא ניתן להתאימו לאיזה משתמש ו/או סוג משתמשים ו/או אורחים, ועם הכניסה לאתר המשתמשים ו/או האורחים מתחייבים שלא תהיינה להם כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בנוגע לתוכן, טיבו ומאפייניו וכל אחריות השימוש תחול עליהם באופן בלעדי ובלתי מסוייג.
בעצם הכניסה לאתר כל משתמש ו/או אורח מצהירים ומודעים לכך כי חברת טבעוני בע"מ לא תישא בכל אחריות באשר לתוכן האתר ו/או לכל אמצעי צפיה דרכו יראה אתר זה, ובכלל זה לא תהא כל אחריות חובה ו/או חבות על חברת טבעוני בע"מ בהתייחס לכל נזק או הוצאה הנוגעים ו/או שיש להם קשר לאותו ציוד ובכלל זה מהימנותו, אמינותו והשפעתו על מחשבים וכל ציוד נלווה אחר של המשתמשים באתר ו/או האורחים וכן לכל נזק, אבדן, עגמה וכיו"ב עניינים – בין במישרין ובין בעקיפין שתגרמנה ו/או עלולות להגרם למשתמשים ו/או האורחים, לרכושם או לכל צד שלישי.
ידוע ומובהר כי תנאי לשימוש הוא כי השימוש תמיד וללא יוצא מהכלל יהא באחריות המשתמש בלבד והמשתמש פוטר בזאת את חברת טבעוני בע"מ מכל טענה ו/או דרישה בגין כל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרמו לו יהא מקורם אשר יהא.
מאידך, מובהר וכל משתמש או אורח מסכימים לכך כי חברת טבעוני בע"מ אינה מתחייבת ואינה יכולה להתחייב לרציפות שימוש ו/או העדר הפרעות ו/או חסימות ו/או כשלים כלשהם בין אם כאלה הנוגעים לחברת טבעוני בע"מ ובין אם לאו וכל משתמש ו/או אורח פוטר את חברת טבעוני בע"מ מכל אחריות.
הגבלה ופטור מאחריות תחול באופן מיוחד בהתייחס לכל הסתמכות על כל ידע ו/או מידע המופיעים באתר שכן כאמור כל תוכן האתר בא לצרכי מידע והעשרה עצמית ואין לראות בו כדי הוראות טיפול ו/או ייעוץ מקצועי ו/או רפואי ו/או אבחון ו/או המלצה לנטילת חומר כזה או אחר ובמיוחד לא המלצה להפסקת נטילת חומר כזה או אחר כאשר כל ייעוץ רפואי חייב להנתן על ידי רופא, וחברת טבעוני בע"מ לא תישא בכל אחריות חובה ו/או חבות בכל הקשור ו/או נוגע לנ"ל.

מדיניות פרטיות:
למעט אם תתקבל בקשה מפורשת בכתב ומראש חברת טבעוני בע"מ תהא רשאית לאחסן את פרטי המשתמשים ו/או האורחים ו/או כל מי שנרשם ו/או פנה לחברת טבעוני בע"מ דרך האתר ו/או ביקר בו וכן לעשות כל שימוש לצרכי דיוור ישיר בפורמט קשיח או בדרך האינטרנט מכל סוג שהוא בין אם לצרכי שיווק ובין לצרכים אחרים של חברת טבעוני בע"מ.
חברת טבעוני בע"מ מבהירה כי הואיל ויתכנו פריצות לדוא"ל וכי אין ביכולתה להבטיח את רציפות מתן השירותים הרי שכל משתמש ו/או אורח מתחייבים לדאוג לגיבוי חיצוני של מערכת המחשב שלהם ובכלל זה הדואר האלקטרוני ובעצם השימוש באתר הוא פוטר את חברת טבעוני בע"מ מכל חובה חבות או אחריות לכל תקלה שתנבע כתוצאה משימוש באתר, מחיקת דוא"ל ו/או שינויו, פריצה למחשב ו/או כל נזק או הוצאה אחרים, ישירים ו/או עקיפים.

רכישות בחנות, מועדון לקוחות ופורום:
במסגרת האתר ומבלי לפגוע ו/או לגרוע מהאמור לעיל מופעלת באתר חנות וירטואלית לנוחות ציבור האורחים והמשתמשים בדרך האינטרנט. כל האמור לעיל יחול גם בנוגע לרכישות בחנות וההוראות שלהלן באות להוסיף ויקראו בנוסף על האמור לעיל.
ביצוע רכישות בדרך האתר כפופה באופן מלא ובלתי מסוייג לתנאים המפורטים בתקנון זה אשר יחול על כל פעולה באתר בין אם לצרכי רכישה ו/או כל צורך אחר וכל רוכש משתמש ו/או אורח מצהיר ומתחייב כי בטרם ביצוע רכישה כלשהי הוא קרא והבין את ההוראות בתקנון זה וכי לא תהיה לו ולמי מטעמו ו/או הקשור אליו כל טענה ו/או תביעה ו/או מאנה ו/או דרישה כנגד חברת טבעוני בע"מ ו/או מפעילי האתר ו/או מי הקשור אליהם.
ככל ומשתמש, רוכש ו/או אורח יבקש/ו להצטרף למועדון הלקוחות ו/או להשתתף בפורום אזי יראוהו כמסכים לתנאים המיוחדים של אותו שירות ולרבות כאמור ההסכמה לקבלת דואר פרסומי ו/או שיווקי ויחולו עליו כל יתר הכללים שבתקנון זה אשר יחולו בנוסף וכתנאים מיוחדים נוספים להוראות כל דין.
לביצוע כל פעולה ובכלל זה רכישות באתר רשאי לבצע כל מי שהוא מעל גיל 18 וברשותו כרטיס אשראי המוחזק כדין בבעלותו ו/או שהוא בעל הזכויות החוקיות להשתמש בו אשר הונפק וניתן לסליקה על ידי אחת (או יותר) מחברות הסליקה הפועלות בישראל כדין ובתוקף ליום ביצוע הפעולה.

הזמנת מוצרים:
חברת טבעוני בע"מ מציעה למכירה מגוון רחב של מוצרים לפי שיקול דעתה מעת לעת. ניתן לרכוש את המוצרים המוצעים למכירה על ידי סימון סמליל עגלת הקניות המופיע ליד כל מוצר ומוצר העומד למכירה ו/או כל סימון אחר המתייחס לאותו מוצר. יחד עם זאת מובהר כי ככל ולא מופיע סמליל עגלת הקניות ו/או לא מופיע ציון העובדה כי ניתן לרכוש את המוצר לצד המוצר הרלוואנטי אזי לא ניתן לרכוש את מוצר וחברת טבעוני בע"מ לא תהא חייבת לספק את המוצר ולא תהיה למשתמשים ו/או לאורחים כל טענה כנגד החברה בעניין.
על מנת שחברת טבעוני בע"מ תוכל למלא אחר ההצעה לרכוש מוצר (אחד או יותר) יש לוודא שהמוצר מצוי במלאי החברה ו/או מי מספקיה. מובהר כי חברת טבעוני עושה ככל שלאיל ידה להבטיח את זמינות כל המוצרים המפורסמים באתר אולם לעיתים בשל ביקוש רב או כל סיבה אחרת לא מצוי מוצר ו/או מוצרים מסויימים במלאי ו/או נגרם עיכוב באספקתם כאשר במצב כזה חברת טבעוני בע"מ תעשה ככל שביכולתה להודיע בדוא"ל ו/או בהודעה טלפונית על זמינות המוצר וכן להגיש הזמנה לקבל הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ו/או מחיר דומים כאשר באם תתקבל הזמנה יעודכנו אף בעל פה תנאי ההזמנה המעודכנת. באם יוחלט שלא להמשיך בהזמנה ולבטלה תבוטל העסקה בכפוף להוצאות חברת טבעוני בע"מ.
לאחר ביצוע ההזמנה, תישלח לרוכש הודעה על קליטת פרטי ההזמנה. כאמור אישור זה מהווה אישור על קליטת הזמנה במערכת ואינו מהווה קבלה ו/או התחייבות לספק את המוצר ו/או המוצרים שאספקתם תלויה כאמור בזמינותם במלאי.
ההזמנה תיחשב כמקובלת רק לאחר וידוא פרטי כרטיס האשראי ויתקבל אישור חברת האשראי לביצוע העסקה וזמינות המוצרים במלאי.
תנאי לביצוע האספקה הינו עידכון מלוא פרטי המזמין ופרטי המשלוח באופן תקין ומסודר ולרבות פרטי התשלום וגביית התשלום בפועל. מובהר כי חברת טבעוני בע"מ לא תישא בכל אחריות ו/או חובה ו/או חבות בגין אי קבלת הנתונים ו/או חלקם, תהא הסיבה לכך אשר תהא.
ככל ויתברר כי חל שיבוש כלשהו ו/או טעות בתיאור מוצר ו/או מחירו ו/או טיבו ו/או כל פרט אחר חברת טבעוני בע"מ תהא רשאית להודיע על ביטול העסקה והרוכש מביע מראש את הסכמתו לביטול העסקה ולא תהיה לו כל טענה בגין ביטול העסקה.
בכל מקרה וכתוצאה מפרטים שגויים לא ניתן יהיה למסור את המוצרים שהוזמנו והמוצרים יחזרו אל חברת טבעוני בע"מ ו/או יאבדו הרי שהרוכש יחוייב במלוא דמי הטיפול והוצאות המשלוח החוזר.
מוצרים שלא ניתן לאתר את רוכשם והוא לא התייצב בתוך 4 שבועות מיום הרכישה לקבלם במשרדי החברה – החברה תהא רשאית להשמיד את המוצרים והרוכש יהיה חייב לשאת בהוצאות ההשמדה בנוסף על האמור לעיל והחברה תהא רשאית לחייב את כרטיס האשראי בכל הוצאה ובגין כל טרחה כאמור.

ניתן לבצע תשלום הן באמצעות מילוי פרטי כרטיס האשראי במקום המיועד לכך בטופס או באמצעות נציג החברה בטלפון 2025* או 03-5399000 או בדרך הפקס 03-5366663 או לתאם מראש מועד לביצוע התשלום במשרדי החברה לביצוע תשלום במזומן – אולם מובהר כי קבלת ההזמנה ולאחריו משלוח המוצרים כפוף לקבלת אישור חברת האשראי על ביצוע העסקה וזמינות המוצרים במלאי.
חברת טבעוני בע"מ מתחייבת לספק את המוצרים בתוך 7 ימים (ולרבות למסור המוצרים למשלוח בדואר בתוך פרק זמן זה) מרגע קבלת אישור חברת האשראי על יתכנות ביצוע העסקה וזמינות המוצרים במלאי. זמן האספקה יחושב לפי ימי עסקים בלבד (היינו ימים א' – ה' ללא ימי שישי, שבת, ערבי חג ומועד). חברת טבעוני בע"מ מתחייבת לעשות ככל שביכולתה – ואף מצליחה בכך – לקצר את זמני האספקה. מובהר כי מדובר באספקת מוצרים בתוך מדינת ישראל ובמרבית אזוריה ובכפוף לסייגם שלהלן.
ככל ובשל נסיבות שאינן בשליטת חברת טבעוני בע"מ ו/או מפעיל האתר ו/או כל גורם אחר יתעכב מועד ביצוע האספקה ובכלל זה ומבלי לצמצם בשל תקלות טכניות בקבלת פרטי הרוכש ו/או המשתמש ו/או האורח ולרבות שביתות, השבתות, כח עליון, פעולות איבה ו/או מלחמה תבוצע האספקה בזמן הקצר ביותר האפשרי אולם באם יתארך מועד האספקה מעבר ל- 21 יום מיום מועד המסירה הנקוב לעיל יהיה הרוכש רשאי לבטל את ההזמנה וזאת כסעד בלעדי והרוכש לא יהיה רשא להעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד חברת טבעוני בע"מ ו/או כנגד האתר ו/או כנגד מי מטעמם והוא מוותר ויתור מוחלט על העלאת כל טענה נוספת כאשר השבת הסכום ששולם בתוספת הצמדה בלבד תהיה התרופה היחידה והבלעדית למקרה כזה.
באם בין מועד ההזמנה ובין מועד האספקה יוטל היטל ו/או מס שיש בהם כדי לשנות את המחיר אזי הרוכש יהיה חייב לשלם את ההפרש ללא כל תנאי נוסף וחברת טבעוני בע"מ תהא רשאית לחייב את כרטיס האשראי בסכום זה.
חברת טבעוני בע"מ רשאית לפי שיקול דעתה וללא כל חובה ו/או צורך לנמק את החלטתה להודיע על ביטול העסקה ו/או ההזמנה ו/או ההתקשרות ולבטל את החיוב של הרוכש ו/א המשתמש ו/או האורח ולנ"ל לא תהא כל טענה, תביעה ו/או דרישה כנגד חברת טבעוני בע"מ בגין כך.
אספקת המוצרים תבוצע באמצעות דואר ישראל ו/או שליחים. משלוח בדרך הדואר יבוצע בהתאם לנהוג והמקובל הנהוג בדואר ובכפוף לתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. מובהר כי, זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה ע"י חברת טבעוני בע"מ ואינם בשליטתה והרוכש ו/או המשתמש מסכים ומצהיר כי לא תהיה לו כל טענה נגד החברה עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.
אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם חברת טבעוני בע"מ ובכפוף לרשימת הישובים של החברה בהן מתבצעת שליחות עד הבית.
במידה ואין ביכולת חברת המשלוחים לבצע את המשלוח (מכל סיבה שהיא – ובכלל זה מזג אוויר, מצב בטחוני, סיכון מיוחד, אי זמינות, דואר נע, שטחים ו/או ישובים קטנים וכיו"ב עניינים לפי שיקול דעת החברה הבלעדי) יודע העניין לרוכש וככל ולא תתקבל הודעה אחרת ישלחו המוצרים בדרך הדואר וזמן האספקה ישתנה בהתאם לזמנים הנהוגים בחברת הדואר למשלוחים בדואר רשום (כיום כ- 21 יום).
חברת טבעוני בע"מ רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר המפורסם באתר בעת קבלת ההזמנה אצל חברת טבעוני. כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ אלא אם צוין אחרת.
חברת טבעוני בע"מ דוגלת במסחר הוגן ולפיכך ניתן לבטל רכישת מוצרים בתוך 14 ימים מיום קבלתם, כשהם תקינים, ארוזים באריזתם המקורית, סגורים בסגירת היצרן המקורית ולא נעשה בהם שימוש וזאת בהודעה בכתב שתתקבל אצל חברת טבעוני בע"מ בפקס או בדוא"ל בה יפורט אילו מוצרים מעוניינים להחזיר, מתי נרכשו ומה מועד התפוגה של כל מוצר כפי שמופיע על האריזה.
לאחר משלוח ההודעה יש לוודא קבלתה אצל חברת טבעוני בע"מ וליצור קשר עם החברה לבירור הפנייה. רק לאחר אישור חברת טבעוני בע"מ על ההחזרה יש לשלוח את המוצרים בדרך הדואר לכתובת אשר תימסר.
לאחר החזרת המוצרים וקבלתם אצל חברת טבעוני בע"מ יזוכה הרוכש ו/או המשתמש במחיר שנגבה בעבור המוצרים בהפחתת דמי המשלוח (ושליחות ההחזרה אם כך הוחזרו המוצרים).
בנוסף תנוקה עמלת ביטול עסקת אשראי לפי המידע מחברת האשראי הרלוונטית.
באם ימצא על ידי חברת טבעוני בע"מ כי המוצר לא ראוי להיות מוחזר (לא באריזה מקורית חדשה וסגורה כאמור ו/או אינו תקין) יזוכה הרוכש בסכום היחסי לערך המוצר שהוחזר בניכוי הוצאות חברת טבעוני בע"מ בטיפול במוצר, אריזתו מחדש, הנחה שתינתן לרוכש חדש של המוצר בשל היותו בשימוש ו/או בגין ביצוע כל התאמה נדרשת לשם השבת המוצר לקדמותו וכן כל הוצאה נוספת שהוציאה חברת טבעוני בע"מ בהתקשרות בעסקה ובביטולה.
באם ימצא כי המוצרים הוחזרו בשל היותם בלתי תקינים בעת אספקתם לא יחוייב הרוכש בדמי משלוח. יחד עם זאת מובהר כי כל המוצרים נבדקים בטרם המשלוח.
מובהר כי, לא ניתן להחזיר מוצרים שניתנים לשכפול והעתקה ללא אריזה מקורית סגורה כחדשה. ככל ומוצר כזה נמצא פגום יש להשיבו ביחד עם האריזה המקורית בצירוף הוכחת הרכישה המקורית ובלוויית מכתב המתאר את הבעיה ובאם תתקבל הפניה ישלח מוצר חליפי על פי התנאים דלעיל על פי ההזמנה וככל שהמוצר מצוי עדיין במלאי.
מובהר כי הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.
בכל מקרה בו מחמת "כח עליון" נבצר מחברת טבעוני בע"מ לנהל את האתר כתיקנו, לספק המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, תהא החברה רשאית מבלי לפגוע בכל זכות ו/או סעד אחר שלה לבטל ללא תנאי את ההתקשרות עם הרוכש המשתמש ו/או האורח כולם או חלקם ולרוכש למשתמש ו/או האורח לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כנגד חברת טבעוני בע"מ והשבת הסכומים ששולמו כמפורט לעיל תהא הסעד היחידי והבלעדי שהם יהיו זכאים לו.
"כוח עליון" משמעו האמור לעיל ולרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
חברת טבעוני בע"מ אינה מתחייבת לספק את השירותים כולם או חלקם ו/או להפעיל את האתר למשך זמן כלשהו והחברה שומרת על זכותה לסגור את האתר ו\או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית באתר.
מובהר ומותנה כי הדין החל על כל התקשרות ו/או על כל עניין הנובע מתקנון זה ו/או נוגע אליו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד.
האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים ליחידים ו/או רבים לפרטי או לתאגיד והשימוש בלשון זכר ו/או יחיד ו/או רבים הוא מטעמי נוחות בלבד כאשר גם לשון נקבה, רבים, יחיד, תאגיד ו/או פרטי במשמע, בהתאמה.
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שכל שינוי יהיה בתוקף החל ממועד פרסומו.